bannerlogo

 รับเขียน essay/report/บทความ (Essay, Article and Report Writing)


 

รับเขียน essay, รับทำรายงานภาษาอังกฤษ, รับเขียนบทความภาษาอังกฤษ, รับทำการบ้าน ภาษาอังกฤษ, รับทำ powerpoint สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกระดับ โดยงานเขียนของเราจะคำนึงถึงความถูกต้องของหลักภาษา(Grammar) การใช้คำศัพท์ที่สละสลวย และที่สำคัญคือเนื้อหาที่ผ่านการค้นคว้า ไม่ใช่ลอกเลียนจากที่อื่น ทุกงานเขียนเป็น Original ลูกค้าสามารถพูดคุย รายละเอียดและความต้องการของงานได้ตลอด ราคาเริ่มต้นแผ่นละ 150-400 บาท (ขึ้นอยู่กับเรื่องที่เขียน)
ท่านสามารถเลือกรูปแบบการเขียน American หรือ  British ได้โดยระบุประเทศที่มาของนักเขียนได้
นักเขียนของเรามาจาก USA,UK,Australia

 

สามารถอีเมล์มาสอบถาม ประเมินราคาได้ที่ info@bkkenglish.com 

Editing and Proofreading (ตรวจเช็คไวยากรณ์ และการสะกดคำ) 

Writing Editing/Proofreading: We can check your work for you to make sure it is top quality. Any document, essay, report, etc. that has already been written in English by you can be edited an proofread by us to ensure it is done 100% correctly.

บริการสำหรับท่านที่ต้องการความสมบูรณ์แบบของงานเขียนภาษาอังกฤษของท่าน ท่านสามารถเลือกใช้บริการตรวจเช็คไวยากรณ์และการสะกดคำ เพื่อความถูกต้อง 100% งานเขียนของท่านจะได้รับการตรวจสอบแก้ไขจากเจ้าของภาษาที่มีความชำนาญด้านงานเขียน


ราคาเริ่มต้น (250 words) 100 บาท